SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

GURMATH RIDHE GUREEBEE AAVE

Section/Shabad Pothee Pannaa
sukhee busai musukeenee-aa aap nivaar thule642
ros na kaahoo sung kuruhu aapun aap beechaar642
chuthur si-aanaa sughurr soe jin thaji-aa abhimaan642
jihi praanee houmai thujee kuruthaa raam pushaan642
fureedhaa bure dhaa bhulaa kar gusaa man na hutaae642
fureedhaa jo thai maaran mukee-aa thinuaa na maare ghunm642
kubeer kookur raam ko muthee-aa mero naao642
kubeer meraa mujh mehi kish nehee jo kish hai so theraa642
kuvun so akhur kuvun gun kuvun so munee-aa munth643
math hodhee hoe ei-aanaa643
fureedhaa gurub jinuaa vadi-aa-ee-aa dhan joban aagaah643
har hai khaad reth mehi bikhuree haathee chunee na jaae643
kubeer maaei-aa thujee th ki-aa bhaei-aa jo maan thaji-aa nehee jaae643
kubeer rorraa hoe ruhu baat kaa thaj mun kaa abhimaan643
ho this vituhu vaari-aa hodhe thaan jo hoe nithaanaa644
ho thisudhe choukhunnee-ai gur purumeshur eeko jaanai644
jaise eek jununee kai hoth hai anek suthu644
aavuth hai jaakai bheekh maagan bhikhaaree dheenu645
dhuruthee pairaa heth hai dhuruthee heth vusundhaa paanee645
houmai gurub nivaaree-ai gurumukh ridhai gureebee aavai645
ho this ghol ghumaaei-aa gurumath ridhe gureebee aavai646
sir ouchaa neeve churun sir paireen paadhe646
outhum mudhuum neech lukh gurumukh neechuhu neech sudhaaee646
ahun thoro mukh joro646
kubeer subh the hum bure hum thaj bhulo subh koe647
kalijug kee sudh saadhunaa kurum kiruth kee chulai na kaa-ee647
mun jio apune prubh bhaavo647
raajun koun thumaarai aavai647
bhulee suhaavee shaapuree jaa mehi gun gaaee648
busuthaa thootee jhunpurree cheer sabh shinnaa648
sir thul vaaei-aa birukh hai hoe sehus ful suful fulundhaa648


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help