SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

ROOP NA RAEKH NA RANG KICH

Section/Shabad Pothee Pannaa
no naath poore sudhaa sdh dhaathaa116
nehee jaan jaa-ee kushoo roop rekhun116
aadh anth na mudh jaa ko bhooth bhuub bhuvaan116
thuuprusaadh kabith117
kehoon susuthr dhaaree kehoon bidhi-aa ke bichaaree kehoon maaruth ahaaree kehoon naar ke nuketh ho118
nirujur niroop ho ke sundhur suroop ho ke bhoopun ke bhoop ho ke dhaathaa mehaa dhaan ho119
poorubee na paar paavai hingulaa himaalai dhi-aavai gor gurudhejee gun haavai there naam hai120
thej hoon ko thur hai ke raajusee ko sur hai ke sudhuthaa ko ghur hai ke sidhuthaa kee saar hai121
anjun biheen hai nirunjun prubeen hai ke sevuk adheen hai kutuyaa jum kaal ke122
saalis sihindhaa sidhuthaa-ee ko sadhindhaa ang ang mai avindhaa eek eeko naath jaanee-ai123
aathumaa prudhaan jaah sdhithaa suroop thaah budhuthaa bibhooth jaah sidhuthaa subhaao hai124
bachithr naatuku124


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help