SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

AASAA KEE VAAR

Section/Shabad Pothee Pannaa
har anmrith bhinne loeinaa mun prem ruthunnaa raam raaje1
balihaaree gur aapune dhiouhaarree sudh vaar1
har anmrith bhinne loeinaa mun prem ruthunnaa raam raaje1
suche there khund suche brehumund2
vudee vadi-aa-ee jaa vudaa naao2
eihu jug suchai kee hai kothurree suche kaa vich vaas2
naanuk jeea oupaae kai likh naavai dhurum behaali-aa2
har anmrith bhinne loeinaa mun prem ruthunnaa raam raaje3
visumaadh naadh visumaadh vedh3
kudhurath dhisai kudhurath sunee-ai kudhurath bho sukh saar3
aapeenuai bhog bhog kai hoe bhusumarr bhour sidhaaei-aa3
har anmrith bhinne loeinaa mun prem ruthunnaa raam raaje4
bhai vich puvun vehai sudhuvaao4
naanuk nirubho nirunkaar hor kethe raam ruvaal4
nudhar kurehi je aapunee thaa nudhuree sathigur paaei-aa4
gurumukh toont tootedhi-aa har sujun ludhaa raam raaje5
ghurree-aa subhe gopee-aa pehur kunnu gopaal5
vaaein chele nuchan gur5
naao theraa nirunkaar hai naae laei-ai nurak na jaa-ee-ai5
gurumukh toont tootedhi-aa har sujun ludhaa raam raaje6
musulumaanaa sifath sureeath parr parr kurehi beechaar6
mitee musulumaan kee perrai pee kumai-aar6
bin sathigur kinai na paaeiou bin sathigur kinai na paaei-aa6
gurumukh toont tootedhi-aa har sujun ludhaa raam raaje7
ho vich aaei-aa ho vich gaei-aa7
houmai eehaa jaath hai houmai kurum kumaahi7
sev keethee sunthokheeeuuee jinuee sucho such dhi-aaei-aa7
gurumukh toont tootedhi-aa har sujun ludhaa raam raaje8
purukhaa birukhaa theeruthaa thutaa meghaa khethaah8
lukh nekee-aa chungi-aa-ee-aa lukh punnaa puruvaan8
suchaa saahib eek thoon jin sucho such vuruthaaei-aa8
har anmrith bhugath bhundaar hai gur sathigur paase raam raaje9
parr parr gudee ludheeahi parr parr bhureeahi saath9
likh likh parri-aa9
bhuguth therai man bhaavudhe dhar sohan keerath gaavudhe9
har anmrith bhugath bhundaar hai gur sathigur paase raam raaje10
koorr raajaa koorr purujaa koorr subh sunsaar10
such thaa pur jaanee-ai jaa ridhai suchaa hoe10
dhaan mehindaa thulee khaak je milai th musuthak laa-ee-ai10
har anmrith bhugath bhundaar hai gur sathigur paase raam raaje11
sach kaal koorr vurathi-aa kal kaalukh bethaal11
lub paap dhue raajaa mehuthaa koorr ho-aa sikudhaar11
vudhee so vujag naanukaa suchaa vekhai soe11
dhur kurum jinaa ko thudh paaei-aa thaa thinee khusum dhi-aaei-aa11
har anmrith bhugath bhundaar hai gur sathigur paase raam raaje12
dhukh dhaaroo sukh rog bhaei-aa jaa sukh thaam na ho-ee12
jog subudhun gi-aan subudhun bedh subudhun braahumuneh12
eek kirusunun surub dhevaa dhev dhevaa th aathumaa12
kunbhe budhaa jul rehai jul bin kunbh na hoe12
parri-aa hovai gunehugaar thaa oumee saadh na maaree-ai12
jin musuthak dhur har likhi-aa thinaa sathigur mili-aa raam raaje13
naanuk mer sureer kaa eik ruth eik ruthuvaahu13
saam kehai sethunbur su-aamee such mehi aashai saach rehe subh ko sach sumaavai13
sathigur vituhu vaari-aa jith mili-ai khusum sumaali-aa13
jin musuthak dhur har likhi-aa thinaa sathigur mili-aa raam raaje14
sinmul rukh suraaeiraa ath dheerugh ath much14
parr pusuthuk sundhi-aa baadhun14
kupurr roop suhaavunaa shad dhunee-aa andhar jaavunaa14
jin musuthak dhur har likhi-aa thinaa sathigur mili-aa raam raaje15
dhaei-aa kupaah sunthokh sooth juth guntee suth vut15
lukh choree-aa lukh jaaree-aa lukh koorree-aa lukh gaal15
naae munni-ai path oopujai saalaahee such sooth15
thug na eindhree thug na naaree15
saahib hoe dhaei-aal kirupaa kure thaa saa-ee kaar kuraaeisee15
jin musuthak dhur har likhi-aa thinaa sathigur mili-aa raam raaje16
goo biraahumun ko kur laavuhu gobar thurun na jaa-ee16
maanus khaane kurehi nivaaj16
chithai andhar subh ko vekh nudhuree heth chulaaeidhaa16
jin anthar har har preeth hai the jun sughurr si-aane raam raaje17
je mohaakaa ghur muhai ghur muhi pithuree dhee17
jio joroo sirunaavunee aavai vaaro vaar17
thure pulaane poun veg hur rungee hurum suvaari-aa17
jin anthar har har preeth hai the jun sughurr si-aane raam raaje18
je kar soothuk munnee-ai subh thai soothuk hoe18
mun kaa soothuk lobh hai jihuvaa soothuk koorr18
subho soothuk bhurum hai dhoojai lugai jaae18
sathigur vudaa kar saalaahee-ai jis vich vudee-aa vadi-aa-ee-aa18
jin anthar har har preeth hai the jun sughurr si-aane raam raaje19
pehilaa suchaa aap hoe suchai baithaa aae19
bhund junmee-ai bhund ninmee-ai bhund mungun vee-aahu19
subh ko aakhai aapunaa jis naahee so chun kutee-ai19
jin anthar har har preeth hai the jun sughurr si-aane raam raaje20
naanuk fikai boli-ai thun mun fikaa hoe20
andhuruhu jhoothe paij baahar dhunee-aa andhar fail20
aape hee kurunaa keeou kul aape hee thai dhaaree-ai20
jinuaa bheti-aa meraa pooraa sathiguroo thin har naam dhrirraavai raam raaje21
eeh kinehee aasukee dhoojai lugai jaae21
sulaam jubaab dhovai kure muntuhu ghuthaa jaae21
jith sevi-ai sukh paa-ee-ai so saahib sudhaa sumuaalee-ai21
jinuaa bheti-aa meraa pooraa sathiguroo thin har naam dhrirraavai raam raaje22
chaakur lugai chaakuree naale gaarub vaadh22
jo jeee hoe so ouguvai muh kaa kehi-aa vaao22
naal ei-aane dhosuthee kudhe na aavai raas22
naal ei-aane dhosuthee vudaaroo sio nehu22
hoe ei-aanaa kure kunm aan na sukai raas22
chaakur lugai chaakuree je chulai khusumai bhaae22
jinuaa bheti-aa meraa pooraa sathiguroo thin har naam dhrirraavai raam raaje23
eeh kinehee dhaath aapus the jo paa-ee-ai23
eeh kinehee chaakuree jith bho khusum na jaae23
naanuk anth na jaapunuee har thaa ke paaraavaar23
jinuaa bheti-aa meraa pooraa sathiguroo thin har naam dhrirraavai raam raaje24
aape bhaade saajian aape poorun dhee24
aape saaje kure aap jaa-ee bh rukhai aap24
vude kee-aa vadi-aa-ee-aa kish kehunaa kehun na jaae24


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help