SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

PRIA KEE PREET PIAREE

Section/Shabad Pothee Pannaa
eishak muulaa mur thuraa muulaa kunudh512
vudubhaagee-aa sohaagunee jinuaa gurumukh mili-aa har raae512
jis pi-aare sio nehu this aagai mar chulee-ai513
ath sundhur kuleen chuthur mukh ngi-aanee dhunuvunth513
jaalo aisee reeth jith mai pi-aaraa veesurai513
fureedhaa guleeee chikurr dhoor ghur naal pi-aare nehu513
jobun jaadhe naa duraa je seh preeth na jaae513
je thoo mithru asaadurraa hik bhoree naa veshorr513
je thoo vuthehi anngune hubh dhurath suhaavee hoe513
vudubhaagee-aa sohaagunee jinuaa gurumukh mili-aa har raae514
naanuk jis bin ghurree na jeevunaa visure surai na bindh514
sej vishaa-ee kunth koo kee-aa hubh seegaar514
dekhun koo musuthaak mukh kijehaa tho dhunee515
jaa moon aavehi chith thoo thaa hubhe sukh lehaao515
moo thee-aa-oo sej nainaa piree vishaavunaa515
moo thee-aa-oo thukhuth piree mehinje paathisaah515
loein lo-ee dith pi-aas na bujhai moo ghunee515
aasuk aasaa baahuraa moo man vudee aas515
fureedhaa thun sukaa pinjur thee-aa thulee-aa khoondehi kaag515
kaagaa kurung tuntoli-aa sugulaa khaaei-aa maas515
kaagaa choond na pinjuraa busai th oudar jaahi515
ouhaa prem piree 1 rehaao516
pria kee preeth pi-aaree516
ouhu nehu nuvelaa516
chith simurun kuro nain avilokuno sruvun baanee sujus poor raakho516
prem putolaa thai sehi dhithaa tukun koo path meree517
sun saajun prem sundhesuraa akhee thaar lugunn517
kuruvuth bhulaa na kuruvut theree517
paarr purrosan poosh le naamaa kaa pehi shaan shuvaa-ee ho517
thoo cho sujun maidi-aa de-ee sis outhaar518
salil nivaas jaise meen kee na ghutai ruchu518
ik ounkaar sathiguruprusaadhi518
chundh chukor pureeth hai laae thaar nihaale518
hurunee hovaa ban busaa kundh mool chun khaao519
maathaa preeth kure puth khaae519
aisee preeth govindh sio laagee519
chukuvee nain nuueedh nehi chaahai bin pir nuueedh na paa-ee520
baar vidaanurrai hunmus dhunmus kookaa pee-aa raahee520
bheekhuk preeth bheekh prubh paae520
kin bidh kusul hoth mere bhaa-ee521
jaisee bhookhe preeth anaaj521
jio mushulee bin paanee-ai kio jeevun paavai521
neehu mehinjaa thoo naal bi-aa neh koorraave dekh522
mohi laaguthee thaalaabelee522
aaneele kaagudh kaateele goodee aakaas mudhe bhurumeeale522
anthar piree pi-aar kio pir bin jeevee-ai raam523
kithai prukaar na thooto preeth dhaas there kee nirumul reeth 1 rehaao524
re mun aisee har sio preeth kar jaisee jul kumulehi524
chaathrik meen jul hee the sukh paavehi saaring subadh suhaa-ee 1525
jul dhudh ni-aa-ee reeth ab dhudh aach nehee mun aisee preeth hure526
maaruvaarr jaise neer baalehaa bel baalehaa kurehulaa527
mai man than prem pirunm kaa athe pehur lugunn527
bisuruth naahi mun the huree528
thoon julanidh hum meen thumaare528
sukh saagur suruthur chinthaaman kaamudhen bas jaa ke528
jin andhar preeth pirunm kee jio bolan thivai sohunn529
fureedhaa ho balihaaree thinu punkhee-aa jungal jinnuaa vaas529
preeth preeth guree-aa mohun laalunaa529
kub ko bhaalai ghunghuroo thaalaa kub ko bujaavai rubaab529
jaa ko bhee kirupaal prubh har har se-ee jupaath530
jis no prem munn vusaaee530
ahinis jaagai needh na sovai531
anadhin har har dhi-aaeiou hirudhai math gurumath dhookh visaaree531
anik junum vishurre dhukh paaei-aa munumukh kurum kurai ahunkaaree532
gobidh kee aisee kaar kumaae532
dhan ouh preeth churun sung laagee533
roorro mun har rungo lorrai533
har ke naam ke jun kaakhee533
mun mehi sinchuhu har har naam533
har prubh ruthe loeinaa gi-aan anjun gur dhee534
meeraa dhaanaa dhil soch534
moo laalun sio preeth bunee rehaao534
mere mun preeth churun prubh purusun534
sujun maidaa chaa-ee-aa hubh kehee dhaa mith535
gujhurraa ludhum laal muthai hee purugut thi-aa535
jo hum baadhe moh faas hum prem budhan thum baadhe535
mushee dhe puruvaar vaag jeevan muran na visurai paanee535
sunmun jo eis prem kee dhum khi-u hothee saat536
kunchun sio paa-ee-ai nehee thol536
sukhee aao sukhee vas aao sukhee asee pir kaa mungul gaaveh536
moree ahun jaae dhurusun paavuth he536
maa-ee mere mun kee preeth537
prubh junum murun nivaar537


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help