SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

KAL TARAN GUR NANAK AAYAA

Section/Shabad Pothee Pannaa
sunee pukaar dhaathaar prubh gur naanuk jug maahin puthaayaa238
guroo naanuk aamudh nuraaein suroop238
naam ou shaahi naanak huuk kaesh239
sathigur suchaa paathisaahu bepuruvaahu athaahu sehaabaa240
gung bunaarus hindhoo-aa musulumaanaa mukaa kaabaa240
kaaruthuk maas ruth surudh poorunumaasee241
pehilaa baabe paayaa bukhush dhur pisho dhe fir ghaal kumaa-ee241
sathigur naanuk prugati-aa mitee dhundh jug chaanun ho-aa241
baabe dithee piruthumee nuvai khund jithai thuk aahee242
fir pushun sidh naanukaa maath lok vich ki-aa vuruthaaraa242
sidhee mune bichaari-aa kiv dhurushun eeh leve baalaa242
baabaa fir muuke guyaa neel busuthr dhaare bunuvaaree243
pushun gul eemaan dhee kaazee mulaa eikuthe ho-ee243
dhuree nishaanee kuus dhee muke andhur pooj kuraa-ee244
baabaa gi-aa bugudhaadh noon baahur jaae kee-aa asuthaanaa244
pushe peer thukuraar kur eeh fukeer vudaa aathaa-ee244
gurru bugudhaadh nivaaeikai mukaa mudheenaa subh nivaayaa245
melaa sun shivuraath dhaa baabaa achul vutaale aa-ee245
khaadhee khunus jogeeshuraa gosut kurun subhe outh aa-ee246
eeh sun buchun jugeesuraa maar kiluk buhu roop outhaa-ee246
sidh bole sun naanukaa thuhi jug noon kuraamaath dhikhulaa-ee246
baabaa bole naath jee shubudh sunuhu such mukhuhu alaa-ee247
baabe keethee sidh goshut shubudh shaath sidhaa vich aa-ee247
nihuchul neeo dhuraa-eeoun saadhusungath such khund sumeou247
dhuran suvunnee khurr ruthun jurraavee har prem purukh man vuthaa248
ruthe se-ee j mukh na morrunn ijinuee sinjaathaa saa-ee248
eik man purukh dhi-aae burudhaathaa248
eik man purukh dhi-aae burudhaathaa249
kuvun jog koun guaan dhuaan kuvun bidh ousoth kuree-ai250
thaidee bundhas mai koe na dithaa thoo naanuk man bhaanaa250
mithru pi-aaraa naanuk jee mai shad guvaaei-aa rung kusunbhai bhulee250
habh gun thaide naanuk jeeo mai koo theeee mai nirugun the ki-aa hovai250
nirugun surugun kai alukh abiguth gathi251


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help