SikhiToTheMAX - The Guru is OnLine!!
GurbaniKnowledgeMissionMiscHelp Tip of the DayRead Random Shabad
Search:
Gurbani  Knowledge

Most Fortunate Sikhs
Thoughts before death
Without Naam
Real Sikh?
Bhagat Trilochan's Love
Guru Nanak in MeccaFree SikhitotheMAX
email newsletter

for info on additions
and updates


Amrit Keertan Index

DHO-E KAR JOR KARO ARDAAS

Section/Shabad Pothee Pannaa
dundouth bundhun anik baar surub kulaa sumuruth65
prubh paas jun kee arudhaas thoo suchaa saa-ee65
keethaa lorrehi so prubh hoe65
jeea kee biruthaa hoe so gur pehi arudhaas kar66
Bhai Nand Laal66
kar kirupaa mere preethum su-aamee nethr dhekhehi dhurus theraa raam67
prubh eihai munoruth meraa67
hum bheekhuk bhekhaaree there thoo nij path hai dhaathaa68
hurukus b jehaa nushuo numaa me khaajudh68
maago raam the eik dhaan68
milo sunthun kai sung mohi oudhaar lehu69
prubh dhaatho dhaathaar paroui jaachuk eik surunaa69
prubh mere preethum praan pi-aare69
mungunaa th such eik jis thus dhevai aap69
kuvun sunjog milo prubh apune70
thoo beanth ko virulaa jaanai70
visur naahee eevud dhaathe70
mero mun juth kuth thujhehi sumuaarai71
sathigur paas benunthee-aa milai naam aadhaaraa71
prubh there pug kee dhoor71
thaakur thumu surunaa-ee aaei-aa72
prubh jee thoo mere praan adhaarai72
nethr puneeth bhee dhurus pekhe maathai puro ruvaal72
kirupaa nidh busuhu ridhai har neeth73
dhaas there kee benuthee ridh kar purugaas73
thoon dhaathaa jee-aa subhunaa kaa busuhu mere mun maahee73
oudhum kuro kuraavuhu thaakur pekhuth saadhoo sung74
kar kirupaa kirupaal aape bukhas lai74
aao sukhee gun kaamun kureehaa jeeo74
dhrigun mai dhekhuth hu dhrig hoo jo dhekhuyo chaahai75
paanee pukhaa peeso sunth aagai gun govindh jus gaa-ee75
meree sungath poch soch dhin raathee76
kar kirupaa apunaa dhurus dheejai jus gaavo nis ar bhor76
thaakur binuthee kurun jun aaeiou76
har jun oothum oothum baanee mukh bolehi puroupukaare77
apune sevuk ko kubuhu na bisaaruhu77
raakh sudhaa prubh apunai saath77
surunee aaeiou naath nidhaan78
susaa suran pure ab haare saasuthr simrith bedh pookaare78
jo theree surunaa-ee har jeeo thin thoo raakhun jog78
visur naahee prubh dheen dhaei-aalaa79
maa-ee mai kihi bidh lukho gusaa-ee79
suthugur dhaei-aa kuruhu har meluhu mere preethum praan har raaei-aa79
sunuhu benunthee-aa su-aamee mere raam80
sunuhu benunthee-aa su-aamee mere raam80
sunuhu benunthee-aa su-aamee mere raam80
har kirupaa har kirupaa kar sathigur mel sukhudhaathaa raam80
har keerath man bhaa-ee purum gath paa-ee har man than meeth lugaan jeeo81
har churun surun gobindh dhukh bhunjunaa dhaas apune ko naam dhevuhu81
kaam krodh lobh jhooth nindhaa ein the aap shudaavuhu81
hum doluth berree paap bhuree hai puvun lugai muth jaa-ee82
thum dhaathe thaakur prathipaaluk naaeik khusum humaare82
he gobindh he gopaal he dhaei-aal laal 1 rehaao82
sunuhu binunthee thaakur mere jeea junth there dhaare83
subhe jeea sumaal apunee mihur kur83
juguth julundhaa rakh lai aapunee kirupaa dhaar83
je bhulee je chukee saaeuuee bhee thehinjee kaatee-aa83


Gurbani  :   Knowledge  :   The Mission  :   About  :   Help